16 mars 2022, kl. 15:15

Coaching Supervision och dess 7-ögda modell, berikar mitt liv och mitt yrke

For English, please read below

Skrivet av Britt Weide, Mastercoach och Coachande Handledare.


I snart 16 år har jag haft nöjet att arbeta med metoder, verktyg och färdigheter från Coachande Handledning (Coaching Supervision på engelska). Inte nog med det, jag har också delat denna underbara kunskap med många andra. Jag har undervisat coacher, rådgivare, lärare, chefer, HR, affärsutvecklare, ledare mm.


Jag har upplevt många aha, insikter och skiften under denna tid, vid handledning och undervisning. I Coachande Handledning sker alltid skiften. Skiften som gynnar mer än en inblandad person. Skiften som gynnar systemet du arbetar i. Det är en av de största och mest djupgående sakerna med Coachande Handledning – det är altruistiskt. Värdet du får av det ibland tuffa och utmanande arbetet inom Coachande Handledning vinner många på, inte bara du i din roll utan även alla du stöttar och knyter an till. Därför är det värt det, även om du måste möta dina något mindre populära aspekter och sårbarheter gömda i din skugga. Det kan vara utmanande att möta detta. Kom dock ihåg att du växer och befinner dig på en inlärningskurva – därför är det bra att ha en tydlig och strukturerad modell att utgå från. I Coachande Handledning finns denna struktur i den 7-ögda modellen, ref Peter Hawkins.


I den här modellen har du 7 ögon att utforska från som skapar mycket medvetenhet och perspektiv kring till exempel den tredje personen – den din klient möter/arbetar med, hur de arbetar och hur deras relation är. Modellen fokuserar också på vad som händer med din klient i dessa möten och hur detta påverkar coachingen/ledarskapet etc. samt hur det inblandade systemet påverkar och blir påverkat. Många perspektiv utforskas och mycket medvetenhet utvecklas.


I Coachande Handledning utvecklas ditt liv, yrke, relationer och din medvetenhet och du får bestående verktyg och strategier. Sist men inte minst, intressanta skiften sker alltid.


Är du intresserad av utbildning i Coachande Handledning, läs mer här:

Coachande HandledningCoaching Supervision and the 7-Eyed Model, enrichens my life and my profession

Written by Britt Weide, Master Coach and Coach Supervisor


For almost 16 years I have had the pleasure of using the methods, tools, and skills from Coaching Supervision. Not only that, I have also shared this wonderful knowledge with many others. I have taught coaches, counsellors, teachers, managers, HR-professionals, business developers, leaders etc.

I have experienced many aha’s, insights and shifts during this time, when supervising and teaching. In Coaching Supervision there are always shifts. Shifts that benefit more than one person involved. Shifts that benefits the system you operate in. That´s one of the greatest and most profound things with Coaching Supervision – it is altruistic. The value you get from the, sometimes tough and challenging, work in Coaching Supervision gains many, not only you in your role but also everyone you serve and connect with. Therefore, it is worth it, even if you must meet your somewhat less popular aspects and vulnerability hidden in your shadow.

It can be challenging to meet this. Remember though that you are growing and on a learning curve – therefore it´s helpful to have a clear and structured model to balance from. In Coaching Supervision this structure is the 7-eyed Model, ref Peter Hawkins.


In this model you have 7 eyes, to explore from, and they create a lot of awareness and perspectives about for example the third person – the one your client meets/works with, how they work and how their relationship is.

The model also focuses on what happens to your client in those meetings and how this influences the coaching/leadership etc., and how the system involved influences and get influenced. Many perspectives are explored, and much awareness unfolds.


In Coaching supervision your life, profession, relations, and awareness develop, and you receive consisting tools and strategies. Last but not least, you always get interesting shifts.


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm