Senaste från coachblogg: Are you worried about losing your job. What can you do? 27 maj 2020, kl. 16:15

Senaste från coachblogg: Därför är coachning som ledarstil viktigare än någonsin! 8 maj 2020, kl. 11:30

Senaste från coachblogg: Grattis Jan Wicén! 29 april 2020, kl. 09:45

Hem

ICF:s 11 coachfärdigheter

ICF har tagit fram 11 coachfärdigheter som varje coach måste behärska för att kunna kalla sig för professionell coach.

icflogocl

International Coach Federation (ICF):s definition av 11 grundläggande coachfärdigheter (Core Competencies).


Coachfärdigheterna är:

1. Etik och professionalitet

2. Coachöverenskommelsen

3. Förtroende och närhet

4. Coachnärvaro

5. Aktivt lyssnande

6. Kraftfulla frågor

7. Direkt kommunikation

8. Skapa medvetenhet

9. Utforma handlingar

10. Planera och sätta mål

11. Framsteg och ansvarstagande


Nedan beskrivs utbildningsmålen för respektive coachfärdighet:


1. Etik och professionalitet

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Etik och professionalitet är att coachen skall anamma ICF:s etik och förhållningssätt. Färdigheten skall medföra att coachen kan applicera etiken och förhållningssättet i alla coachsituationer.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Agera utifrån ICF:s definition av coachning och följa ICF:s riktlinjer för etiskt uppträdande som coach. Kommunicera skillnaden mellan yrkesmässig coachning och närliggande yrken, till exempel konsultation och psykoterapi.

Avgöra hur och när klienter bör hänvisas vidare till någon annan yrkeskategori eller annan coach.


2. Coachöverenskommelsen

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Coachöverenskommelsen är att coachen skall utröna vad som krävs i varje specifik coachsituation och att komma överens om detaljer i coachprocessen och coachrelationen med potentiella och nya kunder.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Diskutera specifika parametrar i coachöverenskommelsen som till exempel: logistik, arvode och tid för samtalet.

Vara helt överens med klienten om vad som ingår respektive inte ingår i coachrelationen.

Placera klientens förväntningar på coachrelationen på en rimlig nivå.


3. Förtroende och närhet

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Förtroende och närhet är att skapa en trygg, stödjande miljö som leder till ömsesidig respekt och förtroende mellan coach och klient.


Coachen skall efter avslutad utbildning

 Demonstrera en stark känsla för klientens framtid och välmående.

 Visa stor personlig integritet och ärlighet.

 Skapa tydliga överenskommelser och hålla sina löften.

 Visa respekt för klientens uppfattning, inlärningsstil och person.

 Stödja nya beteenden, inklusive risktagande, och relaterade handlingar hos klienten.

 Fråga klienten om lov innan coachen går in på nya och känsliga områden.4. Coachnärvaro

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Coachnärvaro är att coachen medvetet skapar ett spontant förhållningssätt till klienten som leder till en relation som präglas av öppenhet, flexibilitet och säkerhet.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Vara närvarande, flexibel och fånga ögonblicket i samtalet.

Använda sin intuition och magkänsla.

Våga vara ovetande och släppa kontrollen över samtalet.

Använda olika metoder för olika situationer.

Variera sitt arbetssätt och välja det rätta i stunden.

Använda humor för att skapa lätthet och driv i samtalet.

Förändra sitt eget perspektiv och experimentera med olika metoder.

Hantera starka känslor som kommer fram hos klienten, utan att bli överväldigad eller uppslukad av dessa.5. Aktivt lyssnande


Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Aktivt lyssnande är att coachen skall fokusera helt på vad klienten säger och inte säger. Coachen skall även förstå meningen av det sagda i relation till klientens önskningar och skall även hjälpa klienten att uttrycka sig klarare.


Coachen skall efter avslutad utbildning

 Följa klientens dagordning för samtalet.

 Summera och återspegla det klienten säger för att öka tydligheten och förståelsen.

 Bygga vidare utifrån klientens förslag och tankar.

 Förstå det viktiga i det som klienten förmedlar och hjälpa klienten att nå fram utan långa omvägar.

 Särskilja mellan det som sägs i form av ord, tonläge och kroppsspråk

 Stödja, uppmuntra och förstärka klientens sätt att uttrycka känslor, tankar och förslag.

 Tillåta klienten att rensa luften utan att vara dömande, på ett sätt som hjälper klienten vidare.6. Kraftfulla frågor

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Kraftfulla frågor är att coachen skall ställa frågor som tar fram den information som ger bäst nytta för coachrelationen och klienten.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Fråga på ett sätt som visar på aktivt lyssnande och en förståelse för klienten.

Formulera frågor som utmanar klientens förutsättningar, leder till utforskning, ökad insikt, åtagande eller handling.

Ställa öppna frågor som skapar tydlighet, nya möjligheter och lärande.

Ställa frågor som leder klienten mot sina djupaste önskningar, snarare än frågor som leder till att

klienten tittar tillbaka eller försvarar sin ståndpunkt.7. Direkt kommunikation

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Direkt kommunikation är att kommunicera effektivt med klienten under coachsamtalet och att använda det språk som har största möjliga positiva effekt på klienten.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Vara tydlig och direkt i sin återkoppling och i sina åsikter.

Uttrycka sig på ett sådant sätt att klienten kan se sin situation ur en ny synvinkel vilket hjälper klienten att förstå vad klienten vill eller är osäker över.

Förklara målet med coachningen på ett enkelt sätt, presentera dagordningen för samtalet samt beskriva syftet med en viss övning eller teknik.

Använda ett språk som är lämpligt och respektfullt för klienten, vilket bland annat innebär att undvika sexistiska och rasistiska kommentarer samt att inte dölja sig bakom jargong.

Utnyttja metaforer och analogier för att måla upp en bild av situationen.


8. Skapa medvetenhet

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Skapa medvetenhet är att coachen skall integrera och utvärdera samtidiga källor till information, göra tolkningar av detta så att klienten ökar sin medvetenhet och därigenom sin förmåga att uppnå de överenskomna resultaten.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Se igenom det som klienten uttrycker, utan att låsa sig vid det som endast sägs.

Uppmuntra ökad självkännedom hos klienten, för att ge större förståelse, medvetenhet och klarhet åt klienten.

Hjälpa klienten att fastställa roten till det som oroar, byta det mönster som klienten använder för att tolka sig själv och världen, peka på skillnader mellan fakta och tolkningar och skillnaden mellan tankar, känslor och handlingar.

Få klienten att tänka nya tankar, ändra sitt förhållningssätt, sina uppfattningar, känslor och stämningar så att klientens förmåga att uppnå det som är viktigt för klienten ökar.

Utvidga klientens synfält och inspirera klienten till att hitta nya möjligheter för handling.

Hjälpa klienten att se de sammanlänkade faktorer som påverkar klienten och klientens beteende till exempel tankar, känslor, kropp och bakgrund.

Uttrycka sina insikter på ett sätt som är meningsfullt och intressant för klienten.

Identifiera klientens viktigaste styrkor samt de viktigaste områdena för förbättring och var fokuset i coachningen bör ligga.

Kräva av klienten att särskilja det viktiga från det oviktiga. Coachen skall även uppmärksamma klienten när klienten säger en sak och utför något annat.9. Utforma handlingar

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Utforma handlingar är att coachen skall skapa möjligheter för kontinuerligt lärande för klienten, både i själva coachsituationen och i klientens verkliga liv. Målet är att hjälpa klienten att utforma de handlingar som mest effektivt leder till de överenskomna coachresultaten.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Stödja klienten att skapa handlingar som hjälper klienten att fördjupa sitt lärande.

Hjälpa klienten att systematisk utforska och utvärdera de handlingsalternativ, som är centrala för att uppnå resultat.

Få klienten att utforska alternativa idéer och lösningar, utvärdera alternativ och att fatta beslut utifrån detta.

Fira klientens framgångar och möjligheter för framtida lärande.

Utmana klientens antaganden för att provocera fram nya idéer och handlingsalternativ.

Lägga fram de åsikter som är i linje med klientens utan att bli sårad ifall ifall klienten väljer att ignorera dem.

Utmana klienten och samtidigt behålla en lämplig takt för klientens inlärning.

Uppmuntra experiment och ökad självkännedom hos klienten, så att klienten omedelbart efter coachningssamtalet använder det som framkommit, i sitt vanliga liv.

Ge klienten support och kraft att genomföra en handling eller en förändring omedelbart under coachningssamtalet.10. Planera och sätta mål

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Planera och sätta mål är att coachen skall utveckla och följa en effektiv coachplan med klienten.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Sammanställa samlad information till en coachplan innehållande utvecklingsmål, delmål samt de viktigaste områden för klientens lärande och utveckling.

Koncentrera målen i coachplanen till dess att de är rimliga, mätbara, specifika och har färdigställandedatum.

Justera coachplanen att passa uppkomna förändringar i coachprocessen och situationen.

Hitta mål och framgångar som klienten snabbt och enkelt kan uppnå för att skapa framåtrörelse.

Hjälpa klienten att hitta olika resurser för ökat lärande till exempel böcker och hänvisningar till andra stödpersoner som läkare, familjerådgivare och advokater.11. Framsteg och ansvarstagande

Mål med färdigheten

Målet med coachfärdigheten Framsteg och ansvarstagande är coachen skall hålla fokus på det som är viktigt för klienten och att låta klienten ta hela ansvaret över sitt handlande.


Coachen skall efter avslutad utbildning

Begära målinriktad handling av klienten som för klienten mot de mål som klienten har formulerat.

Följa upp de handlingar som klienten åtagit sig i tidigare samtal.

Uppmärksamma klienten på framsteg, lärande eller på det klienten blivit medveten om sedan tidigare samtal.

Sammanfatta och gå igenom klientinformation som framkommer under samtalet.

Hålla klienten på rätt väg genom att fokusera på coachplanen, resultat, åtagna handlingar samt innehållet i kommande samtal.

Kombinera fokus på coachplanen och samtidigt vara öppen för förändring baserat på det som händer i coachprocessen.

Växla mellan strategi och genomförande, för att kunna sätta klientens mål i ett större sammanhang.

Stärka klientens självdisciplin och hålla klienten ansvarig för det klienten åtar sig, för resultaten och tidsplanen.

Utveckla klientens förmåga att fatta beslut, prioritera, välja en lämplig fart för sin utveckling och ta till sig återkoppling.

Uppmärksamma klienten på ett positivt sätt att vissa av klientens åtaganden inte blivit genomförda

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Coachboken


Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm